woensdag 26 mei 2010

Partijprogramma's over dieren en veehouderij

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen snel dichterbij. De campagnes zijn in volle gang en de verkiezingsprogramma's zijn klaar. Wij lazen ze om te zien welke plannen de partijen hebben voor de veehouderij en de dieren.

Afschaffen, aanpassen of doorgaan?
Er zijn vier partijen die de intensieve veehouderij willen afschaffen: GroenLinks, de Partij voor de Dieren (PvdD), de SP en de PVV. De eerste drie maken ook duidelijk wat dat inhoudt: een duurzame en diervriendelijke veehouderij, met minder dieren. De PVV is een vreemde eend in deze bijt: ze pleit voor afschaffing van de vee-industrie op termijn (zonder “de boeren de nek om te draaien”), maar is niet kritisch over de huidige vee-industrie en biedt geen alternatief.

Vier andere partijen laten zich wel kritisch uit over de gangbare veehouderij: ChristenUnie (CU), D66, PvdA en SGP. De PvdA wil een duurzamere veehouderij en bepleit maatregelen om de sector “veel sneller tegemoet te laten komen aan de eisen die de samenleving stelt aan een verantwoorde veehouderij”. Ook CU en D66 pleiten voor regulering, terwijl de SGP juist niet kiest voor “vergaande regelgeving”, maar positieve initiatieven wil ondersteunen.

CDA, VVD en Trots op Nederland tenslotte, zijn niet kritisch over de gangbare veehouderij. Het CDA zegt overigens wel dat “bij de ontwikkeling van de intensieve veehouderij de gezondheid van mens en dier voorop moet staan”. VVD en TON lijken zonder voorbehoud te kiezen voor “business as usual'.

Maatregelen
Alleen de PvdD noemt een groot aantal, gedetailleerde maatregelen om het welzijjn van dieren te verbeteren. Bij de maatregelen die andere partijen noemen valt op dat er een kamermeerderheid zou kunnen ontstaan voor het paal en perk stellen aan verre veetransporten, terwijl ook enkele partijen af willen van pijnlijke lichamelijke ingrepen bij dieren. Vijf kleinere partijen bepleiten een belasting op vlees.

Europa.
Nederland is niet alleen in de wereld. Veel Europese wetten voor dierenwelzijn komen uit Brussel en Europese subsidies bieden een belangrijke mogelijkheid de veehouderij in Nederland én Europa diervriendelijker te maken. Vier partijen vinden dat Nederland zich actief in moet zetten om het landbouwbeleid daartoe te hervormen.

Tot slot
Dit artikel, en de tabel, zijn gebaseerd op de tekst van de verkiezingsprogramma's van de elf partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Die programma's geven een beeld van de visie en de plannen van de partijen en kunnen de kiezer helpen te bepalen op wie hij of zij stemt. De uiteindelijke keuze hangt echter van meer factoren af, zoals bijvoorbeeld: hoe stemt een partij in de praktijk en kan ze invloed uitoefenen in een nieuwe regering?
Daarom is dit artikel niet bedoeld als een stemadvies, maar wel als een hulp bij het bepalen van de keuze. Compassion in World Farming zet zich ervoor in dat alle partijen, links of rechts, meer gaan doen voor de dieren: in woorden, maar vooral in daden!

Massaslachting in Japan? mail de ambassade!

In Japan zijn plannen om 100.000 varkens en koeien te slachten na een uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ).

Compassion in World Farming vindt dat er alleen dieren geruimd mogen worden als dat veterinair noodzakelijk is en doet een beroep op Japan om eventuele ruimingen op een humane manier uit te voeren: in overeenstemming met de regels van de wereldorganisatie voor diergezondheid. Een dergelijke oproep is nodig omdat maar al te vaak gebleken is dat autoriteiten in hun haast een dierziekte in te perken te snel over gaan tot ruimingen en het welzijn van de dieren daarbij uit het oog verliezen.

Doe mee met deze actie en mail de Japanse ambassadeur in Nederland!

dinsdag 18 mei 2010

Hoogleraren tegen vee-industrie

Eind april publiceerden 100 Nederlandse hoogleraren een pleidooi voor een duurzame veehouderij. Zij roepen regering en Tweede Kamer op een eind te maken aan de 'georganiseerde onverantwoordelijkheid', zoals zij de huidige, massale vee-industrie betitelen. Het hele pleidooi is te lezen op de site www.duurzameveeteelt.nl. Daar kun je ook, net als Compassion in World Farming, het pleidooi mede onderschrijven.

Het initiatief voor het unieke hooglerarenpleidooi werd begin dit jaar genomen, toen opnieuw tienduizenden onschuldige dieren gedood werden na de uitbraak van een dierziekte, de Q-koorts. Anders dan de regering in 2001 beloofde naar aanleiding van rapport Wijffels, ging de vee-industrie gewoon door en bleven noodzakelijke hervormingen uit. Het pleidooi van de hoogleraren laat niet alleen zien dat intensieve veehouderij in Nederland onhoudbaar is, maar dat ook wereldwijd gekozen moet worden voor een vorm van veehouderij die de aarde, het milieu en het klimaat spaart.

Meer hierover kun je, behalve in het pleidooi, lezen in de rapporten die Compassion in World Farming eerder al publiceerde: 'Intensieve veehouderij voorbij (Beyond factory farming)'en 'Eating the planet'. Beide rapporten zijn te downloaden op ciwf.nl. Onze reactie op het negeren van het rapport Wijffels vind je in dit weblog en in de uitzending van Eenvandaag op 8 januari.

Goed nieuws uit Europa

Een overweldigende meerderheid van het Europees Parlement heeft gestemd voor beter dierenwelzijn. Europa moet een nu een nieuw actieplan voor dierenwelzijn opstellen. Bestaande wetten moeten worden verbeterd, de naleving ervan moet beter worden gecontroleerd en er moeten hogere boetes komen voor overtreders. Dat staat allemaal in een voorstel van de Zweedse Europarlementarier Marit Poulsen, dat bij handopsteken werd goedgekeurd.

Deze kooien mogen vanaf 1 januari 2012 niet meer worden gebruikt

Voor alles moet de EU zorgen dat bestaande wetgeving beter wordt nageleefd. Daarbij doelt het parlement vooral op de invoering van het verbod van traditionele legbatterijen, dat in 2012 van kracht wordt, en op de afschaffing van kooien voor zwangere zeugen, die voor 2013 op de rol staat. Compassion in World Farming heeft lang en vasthoudend actie gevoerd voor deze belangrijke wetswijzigingen en wil nu uiteraard dat de EU ze ook daadwerkelijk invoert. Dat onze zorgen daarover terecht zijn blijkt bijvoorbeeld uit de massale overtredingen van de welzijnsregels voor varkens die we al eerder aan de kaak stelden.

Voor de toekomst wil het parlement dat Europa werkt aan een beter gezamenlijk begrip van dierenwelzijn en daar ook goede basisregels voor invoert. Ook erg belangrijk: het Europees Parlement vindt dat geïmporteerde producten, zoals vlees en eieren, ook aan de Europese welzijnseisen moeten voldoen.

Sinds het verdrag van Lissabon van kracht is heeft het Europees Parlement meer te vertellen over het landbouwbeleid en over regels voor dierenwelzijn. De landbouwministers kunnen nu geen beslissing meer nemen zonder de goedkeuring van het parlement. Het is daarom goed om te zien dat het parlement, net als voorheen, blijft kiezen voor beter dierenwelzijn!