dinsdag 13 december 2011

EU Eieren: illegaal blijft illegaal!

Het voorstel van Eurocommissaris Dalli om de verkoop van illegale eieren na 1 januari tijdelijk toch toe te staan lijkt van de baan. Dat is goed nieuws en opnieuw een succes voor de campagne van Compassion in World Farming tegen de wrede kippenkooien die vanaf 1 januari verboden zijn!

Vanaf 1 januari gaat het verbod van de traditionele legbatterij in, maar een aantal landen zijn nog niet zover dat alle - verboden en dus illegale - kooien ook daadwerkelijk verdwenen zullen zijn. Commissaris Dalli stelde daarom voor de verkoop van eieren uit deze kooien tijdelijk toe te staan: in de landen van herkomst en als ingrediënt in andere producten. Een aantal landen waaronder Nederland, verzet zich hiertegen, waardoor er onvoldoende steun voor het plan lijkt te zijn. Compassion in World Farming is daar uiteraard blij mee. Om het verbod van de legbatterij daadwerkelijk tot een succes te maken zijn strenge controles nodig en moet worden voorkomen dat illegale eieren uit verboden kooien toch op de markt komen.

dinsdag 15 november 2011

EU wil slechte wet voor veetransport niet wijzigen

De Europese Commissie heeft een langverwacht rapport gepubliceerd over verre veetransporten. Daarin stelt zij voor dat de wet beter gehandhaafd en gecontroleerd moet worden. Verbetering van de wet -die toestaat dat dieren kriskras door Europa vervoerd worden- vindt ze echter niet nodig.

Al jarenlang blijkt herhaaldelijk dat verre veetransporten voor veel dierenleed zorgen. Dieren krijgen vaak onvoldoende rust, voer of drinken en de toegestane reistijden worden vaak overschreden. Compassion in World Farming pleit daarom voor een maximumduur van alle veetransporten van 8 uur. Alleen zo kan het dierenleed als gevolg van verre transporten worden teruggedrongen. 'Alléén maar betere controle en handhaving is onvoldoende', aldus Geert Laugs van Compassion in World Farming Nederland in een reactie.

Wil je iets doen tegen verre transporten?
Teken dan de petitie op www.8hours.eu. Daar kun je ook een handtekeningenlijst downloaden om op school, op je werk of bij vrienden en kennissen handtekeningen te verzamelen.

8hours heeft al meer dan 900.000 handtekeningen verzamelt en is hard op weg haar doel - 1 miljoen handtekeningen in januari 2012 - te realiseren! Wij wensen hen veel succes!

donderdag 20 oktober 2011

Europa staat verkoop illegale eieren toch toe


Onder druk van de eierindustrie wil Eurocommissaris John Dalli de verkoop van eieren die gelegd zijn in illegale legbatterijen na 1 januari 2012 toch toestaan. Compassion in World Farming is geschokt door deze verzwakking van het legbatterijverbod.

Vanaf 1 januari 2012 is de traditionele, kale legbatterij verboden in de EU. Toch zullen in een aantal landen nog niet alle boeren zijn omgeschakeld op nieuwe, diervriendelijker huisvesting voor legkippen. De EU wil nu tijdelijk toestaan dat eieren die gelegd zijn in de oude, illegale kooien verkocht worden. Deze eieren mogen echter alleen in het land van herkomst verwerkt worden in kant- en klare producten en ze mogen niet in de winkel worden verkocht. Zo wil de EU voorkomen dat boeren in andere landen, die wel investeerden in diervriendelijkere kippenhokken, concurrentie krijgen van goedkope, illegale eieren uit het buitenland.

Compassion in World Farming vindt dat deze bizarre situatie zich gewoon niet zou mogen voordoen. De industrie weet al sinds 1999 welke regels vanaf 2012 gelden en de EU landen hadden veel meer kunnen en moeten doen om deze ontwikkeling te voorkomen. We blijven daarom aandringen op een snelle en volledige naleving van het legbatterijverbod. Als de commissie haar plan om illegale eieren toch (al is het maar een beetje) toe te staan, dan moet de periode zo kort mogelijk zijn.

dinsdag 18 oktober 2011

Bleker moet wet handhaven!


Geert Laugs van Compassion in World Farming Nederland ondersteunt de brief van Bleker naar de EU over het welzijnsbeleid maar mist de varkensmaatregel over strooisel en routinematig couperen (Opiniebijdrage in Agdmedia).

Vorige week heeft staatssecretaris Bleker in een brief aan de Europese Commissie een aantal wensen op tafel gelegd voor het nieuwe Europese dierenwelzijnsbeleid, waar de commissie aan werkt. De staatssecretaris pleit onder meer voor verbetering van de regels voor veetransporten en het invoeren van welzijnsregels voor, bijvoorbeeld, de melkveehouderij. Uiteraard ondersteunt Compassion in World Farming dit pleidooi van harte!

Dat geldt zeker ook voor de roep om strikte handhaving van het Europese verbod van de traditionele legbatterij dat op 1 januari a.s. ingaat en waarvoor te veel landen nog niet klaar zijn. Bleker wil ook dat het verbod van ligboxen voor zwangere zeugen, dat in 2013 ingaat, strikt gehandhaafd wordt. Terecht: boeren die investeren in verplichte welzijnsverbeteringen moeten daarvoor niet gestraft worden met concurrentie uit landen die zich niet aan de afspraken houden. Afspraken die overigens lang tevoren gemaakt zijn en waarvoor de beide sectoren een royale overgangstijd van meer dan 10 jaar kregen.

Het is echter opmerkelijk dat Bleker een belangrijke maatregel uit de welzijnsrichtlijn voor varkens niet noemt in zijn brief aan de Commissie. Volgens de richtlijn moeten alle varkens de beschikking hebben over strooisel en is routinematig couperen van biggenstaarten verboden. Op beide punten is de praktijk in de Nederlandse veehouderij niet zo voorbeeldig als bij het vervangen van kale legbatterijen en ligboxen. Nog steeds ontbreekt het in heel veel gangbare varkensbedrijven aan adequate hokverrijking en worden nagenoeg alle varkensstaarten geknipt.
Dat is niet alleen in strijd met de wet, maar kan ook relatief eenvoudig veranderd worden: Eén hand strooisel per dier per dag geeft al voldoende afleiding om te voorkom
en dat de dieren aan elkaars staarten bijten en kan routinematig staartknippen overbodig maken. Het zou de staatssecretaris sieren als hij zich ook op dit punt sterk maakt voor een strikte handhaving van de wet!

Victor, het actievarken van Compassion in World Farming,
trekt door Nederland en vraagt om stro voor varkens!

vrijdag 14 oktober 2011

Europees landbouwbeleid helpt dierenwelzijn niet verder

Honderden miljoenen dieren in de Europese vee-industrie profiteren niet van de voorstellen die de Europese commissie deed voor een nieuw landbouwbeleid. Die voorstellen bevatten te weinig maatregelen om boeren die kiezen voor meer dierenwelzijn te steunen en draaien de klok zelfs terug.

Een belangrijke bepaling uit het huidige landbouwbeleid (artikel 68 uit pijler 1) wordt zelfs helemaal afgeschaft, terwijl een andere maatregel ernstig wordt verzwakt. Boeren die investeren in dierenwelzijn kunnen voortaan maar voor 1 jaar steun krijgen, terwijl dat nu nog voor 5 tot 7 jaar geldt. Juist omdat het om investeringen gaat die in een aantal jaren terug verdiend moeten worden, is het van belang boeren ook langer zekerheid van steun te geven.

Compassion in World Farming is ernstig teleurgesteld door deze nieuwe voorstellen en zal er de komende maanden bij regeringen en Europarlementariers op aandringen het voorgestelde beleid drastisch te verbeteren, zodat boeren werkelijk gestimuleerd worden te kiezen voor een meer humane en diervriendelijke veehouderij.

donderdag 15 september 2011

Diervriendelijker produceren niet altijd duurder

Veel mensen denken dat beter welzijn voor landbouwdieren altijd leidt tot hogere kosten. Peter Stevenson, Chief Policy Advisor van Compassion in World Farming, bestudeerde veel recent onderzoek hiernaar en concludeerde dat de veronderstelling dat meer welzijn meer geld kost vaak niet waar is.

Uit gegevens van de eierindustrie blijkt dat de productie van een scharrelei maar iets meer dan 2 cent duurder is dan een kooi-ei en dat het houden van zeugen in groepen, in plaats van in ligboxen, maar 2 cent toevoegt aan de productiekosten van een kilo varkensvlees.

Bovendien blijkt dat veehouderij met hogere welzijnsnormen in sommige gevallen economische voordelen oplevert. In systemen met meer dierenwelzijn zijn dieren vaak gezonder, waardoor de kosten voor de dierenarts en de sterftecijfers lager uitvallen. Het verstrekken van stro en extra ruimte voor mestvarkens kan leiden tot betere groei en een betere voederconversie.

Hoogproductieve melkkoeien lijden aan een reeks van pijnlijke gezondheidsproblemen zoals kreupelheid en mastitis. Cijfers laten zien dat gezondere koeien met een lagere melkgift, maar met een langer productief leven, hogere netto marges kunnen leveren voor de boeren, als gevolg van lagere vervangingskosten en hogere prijzen voor de kalveren en de afgedankte koeien.

Peters nieuwe rapport Reviewing the costs: The economics of moving to higher welfare farming’ is gebaseerd op gepubliceerde economische gegevens en zet grote vraagtekens bij de aanname dat beter dierenwelzijn altijd financieel nadelig is.

Peter zegt hierover: "In de laatste 20 jaar is zeer veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van van landbouwdieren en naar fysiologie en gezondheid. Er is echter veel minder aandacht besteed aan de economische gevolgen van de overgang naar een hoger dierenwelzijn. Mijn rapport bundelt de beschikbare gegevens en laat zien dat in sommige gevallen beter welzijn de productiekosten op het bedrijf nauwelijks verhoogt en dat in andere gevallen een beter welzijn daadwerkelijk economisch voordelig kan zijn”.

Download het rapport hier

woensdag 14 september 2011

Actiesucces in Griekenland

Griekenland wil naleving EU-regels voor veetransport

De Griekse regering heeft alle veterinaire diensten in het land gevraagd toe te zien op strikte naleving van de Europese regels voor veetransport en aangedrongen op strenge maatrgelen tegen overtreders. Dit is een belangrijk succes voor de onthullende film die Compassion in World Farming samen met Eyes on Animals presenteerde en waarin vreselijke wantoestranden te zien waren in veewagens bij de grens tussen de Europese Unie en Turkije. Om aan de plaatselijke en regionale autoriteiten duidelijk te maken waar het over gaat stuurde de Griekse regering hen onze film toe!

dinsdag 6 september 2011

Stro en staarten voor varkens!

Nieuwe campagne voor naleving EU wet.

Op 7 september start Compassion in World Farming (CIWF) in Bussum een nieuwe, landelijke actietoernee voor het welzijn van varkens. Met deze campagne vraagt de internationale dierenbeschermingsorganisatie aan de Nederlandse politiek en varkenssector ervoor te zorgen dat de Europese wet voor het welzijn van varkens in Nederland 100% wordt nageleefd. Alle varkens moeten daarvoor de beschikking krijgen over strooisel en er moet er een eind komen aan het routinematig afknippen van staarten.

De campagnestart is: woensdag 7 september, van 12.00 tot 15.00 uur op het Julianaplein in Bussum.

Tijdens de campagnedag in Bussum zullen vrijwilligers van CIWF aan voorbijgangers vragen op de foto te gaan met de campagnemascotte Victor het varken, terwijl ze hem symbolisch zijn 'staart' teruggeven. De foto's die tijdens de campagne genomen worden zullen door CIWF worden aangeboden aan staatssecretaris Bleker van landbouw en aan enkele sleutelfiguren in de varkens- en vleessector. Dit najaar verschijnt het CIWF-actieteam met Victor het varken in circa 10 plaatsen in Nederland. Na Bussum staan o.a. Rijswijk, Middelburg, Roosendaal en Purmerend op de agenda.

Uit eerder onderzoek van Compassion in World Farming blijkt dat het in Nederland - en in de overige landen van de EU – slecht gesteld is met de naleving van de Europese regels voor het welzijn van varkens. Het ontbreekt de meeste dieren aan stro of strooisel in de hokken en de meeste boeren knippen de staarten af als de biggen een paar dagen oud zijn. Deze pijnlijke ingreep gebeurt om te voorkomen dat de dieren elkaar in de kale en donkere hokken van de vee-industrie uit verveling in de staart bijten. Stro in de stal geeft afleiding en voorkomt staartbijten. De EU regels schrijven daarom voor dat alle varkens moeten beschikken over strooisel en verbieden het routinematig afknippen van varkensstaarten.

Compassion in World Farming vindt dat er een eind moet komen aan de massale wetsovertreding. Om te beginnen moeten alle varkens stro in de stal krijgen. Dat is fijn om in te wroeten, om mee te spelen en om comfortabel op te liggen. En natuurlijk kunnen de dieren dan ook hun staart houden!

vrijdag 22 juli 2011

Schokkend dierenleed bij EU-grens met Turkije

Compassion in World Farming heeft aan de Europese Commissie gevraagd de export van levend vee naar Turkije direct op te schorten, om dierenleed te voorkomen. We doen deze oproep na een inspectie aan de Bulgaars-Turkse grens eerder deze maand, die opnieuw ernstige overtredingen van de EU-regels voor veetransporten aan het licht bracht.

De inspectie werd uitgevoerd door drie organisaties: Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation en Compassion in World Farming. We onderzochten in totaal 44 transporten met runderen en schapen. De dieren kwamen uit Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Griekenland en Letland. Sommige van hen hadden al een reis van 2200 kilometer achter de rug.


Aan de Bulgaars-Turkse grens moeten de dieren vaak uren, soms zelfs dagen, wachten voordat de wagens toestemming krijgen om door te rijden. De dieren wachten vaak in de brandende hitte in de wagens, zonder voldoende water en voedsel. Onze inspecteurs zagen onder meer uitgeputte dieren die in hun eigen uitwerpselen lagen en in de wagens maten ze temperaturen tot wel 48 graden Celsius. In één Bulgaarse wagen werd zelfs 58 graden gemeten! Dieren die de trucks uitmochten om gewogen te worden moesten zonder eten of drinken weer terug in de volle wagen, zelfs wanneer ze zelf niet meer konden lopen.

Het dierenleed dat veroorzaakt wordt door verre transporten in de brandende hitte wordt nog verergerd door de overtredingen van de EU-transportverordening die onze inspecteurs bij ongeveer 90% van de onderzochte transporten waarnamen: te weinig ruimte in de trucks, te weinig hoofdruimte of een gebrekkige watervoorziening, waardoor de dieren niet te drinken kregen.

Compassion in World Farming heeft de Europese Commissie dit jaar al twee maal eerder gevraagd maatregelen te nemen tegen het dierenleed bij de Bulgaars-Turkse grens. Het is dan ook schokkend te constateren dat er aan de grens nog niets veranderd is. we vragen de Commissie daarom de export van levende dieren direct op te schorten en we blijven ons met kracht inzetten om een eind te maken aan alle veetransporten die langer dan 8 uur duren.

vrijdag 8 juli 2011

Legbatterijverbod in VS dichterbij

Een verbod van de kale, traditionele legbatterij in Amerika is dichterbij gekomen door een historische overeenkomst tussen dierenbeschermers en eierindustrie. De Humane Society van de USA en de eierproducenten kwamen overeen te streven naar een verbod van deze wrede kippenkooien en naar verplichte etikettering, waardoor consumenten kunnen zien hoe eieren werden geproduceerd.

Traditionele legbatterijen zijn kale draadgazen kooien die zo krap zijn dat de dieren niet eens hun vleugels kunnen strekken en waarin natuurlijk gedrag onmogelijk is. Er zijn geen zitstokken, geen nesten om eieren in te leggen en geen strooiselbakken om te stofbaden. Ruimte om de vleugels te strekken is er al helemaal niet. Het verbod dat nu in de VS wordt voorgesteld laat de mogelijkheid open kippen te houden in grotere, zogenaamde 'verrijkte' kooien, waarin dergelijke voorzieningen beperkt aanwezig zijn.

Een traditionele legbatterij in de VS.

Een 'verrijkte' kippenkooi

Compassion in World Farming vindt dat alle kippenkooien verboden moeten worden, maar is toch erg blij met de doorbraak in Amerika. Als de samenwerking succes heeft zal er een federale wet worden ingevoerd die geldt voor 280 miljoen kippen in alle staten van de VS, terwijl eerdere hervormingen telkens in afzonderlijke staten gerealiseerd werden.

De meeste legkippen in de VS zitten in traditionele legbatterijen en hebben per dier de beschikking over ca 400 cm2, maar er zijn ook kooien waarin dat slechts 300 cm2 is. De Europese norm voor traditionele kooien is 550 cm2 per kip. In Europa zijn de traditionele kooien echter verboden vanaf 1 janauri 2012. Mocht het Amerikaanse voorstel doorgaan dan zijn de VS het tweede grote handelsblok in de wereld dat het gebruik van wrede kippenkooien aan banden legt.

Achtergrondinformatie uit de VS vind je hier.

dinsdag 28 juni 2011

Legbatterij: 'A plan for the ban!"

Op 1 januari a.s. gaat het Europese verbod van de traditionele legbatterij in. Onze campagne tegen uitstel en ondermijning van het verbod heeft de afgelopen weken belangrijke successen geboekt. Toch blijven we actief, want enkele belangrijke landen hebben nog geen concrete plannen voor de omschakeling op diervriendelijkere systemen.

Op 19 april demonstreerden we voor 14 Poolse ambassades in de EU. Hier de actie in Den Haag.

Begin dit jaar pleitte Polen nog openlijk voor uitstel van het legbatterijverbod. Daar is het land inmiddels meegestopt na de demonstraties die Compassion in World Farming in april gelijktijdig voor 14 Poolse ambassades in de EU organiseerde. Ook Spanje, een van de landen waar nog veel kippen in straks illegale kooien zitten, heeft inmiddels een belangrijke stap gezet. Per koninklijk decreet verplicht de regering Spaanse kippenboeren binnen een maand een concreet plan in te dienen voor de omschakeling. Dat is een enorme stap vooruit!

Frankrijk, Hongarije en Portugal zijn nog niet zover. Deze landen hebben nog geen plannen gepubliceerd voor het afdanken van kale legbatterijen. Dat is, nauwelijks zes maanen voordat het verbod van kracht wordt, onaanvaardbaar. Wij vragen daarom aan Europa ervoor te zorgen dat alle landen zo snel mogelijk een actieplan indienen.

maandag 20 juni 2011

Stop massale wetsovertreding in varkenshouderij

Vandaag kwamen nieuwe, schokkende beelden uit de Nederlandse varkenshouderij in de publiciteit. Wij reageren met deze oproep aan de Nederlandse regering:

Compassion in World Farming (CIWF) is geschokt door de undercover beelden uit de varkenshouderij die vandaag zijn gepubliceerd. De beelden tonen zeer ernstige misstanden en bevestigen opnieuw dat de Europese welzijnsregels voor de varkenshouderij in Nederland op grote schaal worden overtreden. De organisatie roept staatssecretaris Bleker daarom op er met spoed voor te zorgen dat een eind komt aan deze massale wetsovertreding.

Europese regels schrijven voor dat alle varkens moeten kunnen beschikken over stro of vergelijkbaar materiaal waar ze in kunnen wroeten, en dat de staarten van de dieren niet routinematig mogen worden afgeknipt. De beelden die vandaag zijn gepubliceerd laten, met uitzondering van de biologische bedrijven, varkens zonder staarten zien in kale hokken zonder voldoende afleidingsmateriaal. Veel van de gefilmde verwondingen zijn het gevolg van agressief gedrag, veroorzaakt door de kale omgeving waarin de dieren in de vee-industrie gehouden worden.

Geert Laugs, directeur van CIWF Nederland zegt in een reactie: "In 2008 bleek uit onderzoek van Compassion in World Farming dat in de EU en vooral ook in Nederland op grote schaal de hand wordt gelicht met het EU voorschrift dat varkens strooisel moeten krijgen en dat hun staarten niet routinematig mogen worden geknipt. We zien nu dat er sindsdien nauwelijks iets veranderd is en roepen de regering op met spoed actie te ondernemen en de controles op varkensbedrijven te intensiveren".

De beelden werden vandaag gepubliceerd door de actiegroep 'Ongehoord' en zijn hier te zien.

woensdag 15 juni 2011

Niet nog eens 10 jaar snavelkappen!

Compassion in World Farming Nederland (CIWF) vraagt vandaag aan staatssecretaris Bleker de pluimveesector geen toestemming te geven om nog eens 10 jaar door te gaan met het kappen van snavels bij legkippen. Jaarlijks ondergaan in Nederland maar liefst 28 miljoen kuikens deze pijnlijke ingreep.

CIWF reageert hiermee op het voorstel van een stuurgroep waarin naast de pluimveehouders ook de Dierenbescherming en het ministerie van E, L & I vertegenwoordigd zijn. Deze stuurgroep presenteerde gisteren haar eindrapport, waarin zij voorstelt de huidige vrijstelling van het verbod van een aantal veel voorkomende ingrepen bij pluimvee met 10 jaar te verlengen. Deze vrijstelling loopt in september af en volgens de stuurgroep is het stoppen met de ingrepen per september niet verantwoord.

Compassion in World Farming stelt echter in een brief aan de staatssecretaris dat er voldoende kennis en ervaring met alternatieven beschikbaar is om nu te besluiten tot een veel kortere termijn voor een definitief verbod van de meest voorkomende ingreep: snavelkappen bij leghennen. "Het is niet nodig nog eens tien jaar te wachten op zo'n verbod", aldus Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland: "In de nieuwe Rondeelstal in Eersel leven 30.000 kippen waarvan de snavels niet behandeld zijn. In Oostenrijk slaagde men er zelfs in het percentage kippen met gekapte snavel binnen 5 jaar terug te brengen van 45% tot minder dan 2%, terwijl de verenpikkerij niet toenam".

Snavelkappen is een pijnlijke ingreep waarbij bij jonge kuikens een deel van de snavel wordt afgekapt met een heet mes. Ook de alternatieve methode, infraroodbehandeling, is pijnlijk voor de dieren. Door de scherpe punt van de snavel te verwijderen proberen boeren de gevolgen van pikkerij, die onder legkippen in dichtbevolkte stallen vaak voorkomt, te beperken. Compassion in World Farming stelt echter dat er voldoende alternatieven voor snavelkappen beschikbaar zijn. Verenpikkerij kan ook worden teruggedrongen door goed stalontwerp, specifieke managementsmaatregelen en het gebruik van geselecteerde rassen.


woensdag 25 mei 2011

Foto tentoonstelling: Voedsel voor iedereen?

Hoe voeden we 9 miljard mensen in 2050, op een planeet die snel opwarmt en waar nu al één miljard mensen honger lijden? Deze vraag staat centraal in een nieuwe fototentoonstelling van Compassion in World Farming, die dit jaar in minstens 10 openbare bibliotheken te zien zal zijn.

Alleen al om de snel groeiende wereldbevolking te voeden is méér voedsel nodig. Bovendien stijgt de vraag naar vlees snel door de toenemende welvaart in China en India. Om daaraan te voldoen zijn meer dieren en meer veevoer nodig. Door de opwarming van de aarde staat de landbouw echter onder grote druk. De tentoonstelling laat bijvoorbeeld zien hoe droogte en stijging van de zeespiegel de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond bedreigen. Ook richt ze de aandacht op de vleesproductie en de gevolgen daarvan voor de voedselvoorziening. Alhoewel vlees waardevolle voedingsstoffen bevat verspilt de huidige grootschalige productie veel grondstoffen en levert ze een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan de opwarming van de aarde. De tentoonstelling onderstreept in 20 posters de noodzaak voedsel duurzaam te produceren, in een kleinere, diervriendelijkere veehouderij en laat zien dat dat ook daadwerkelijk kan.

Gratis te leen
De tentoonstelling 'Voedsel voor iedereen?' is gratis te leen voor bibliotheken en andere publieke ruimtes. Deze maand is ze te zien in bibliotheken in Uden (nog tot en met 22 juni) en Eemnes (vanaf 27 mei tot en met 22 juni). Daarna volgen de bibliotheken in Heeswijk-Dinther (28 juni tot en met 16 juli), Nistelrode (18 juli tot en met 6 augustus) en Heesch (8 tot en met 27 augustus). Later dit jaar is de tentoonstelling nog te bekijken in minstens 10 andere plaatsen. Wie de tentoonstelling nu alvast wil zien, of belangstelling heeft om ze te lenen, kan terecht op www.ciwf.nl/vvi. Daar zijn de posters te zien en vind je reserverings-informatie.

Europese samenwerking voor dierenwelzijn

Dierenleed stopt niet bij de grens. Daarom zijn een internationale aanpak en samenwerking onmisbaar. Compassion in World Farming werkt daarom samen met collega-organisaties in de hele wereld.

Het Europese samenwerkings-verband heeft sinds kort een nieuwe naam: ENFAP (European Network for Farm Animal Protection). In ENFAP werken dierenbeschermings-organisaties uit 25 landen samen. Informatie over ENFAP vind je op www.enfap.eu

Foto: vertegenwoordigers van ENFAP-organisaties uit 17 EU-landen op een bijeenkomst in Londen op 18 mei. Tijdens deze bijeenkomst bespraken de samenwerkende organisaties de Europese campagne tegen mogelijk uitstel van het verbod van de legbatterij.

woensdag 20 april 2011

Europa tegen legbatterijen (2)

Samen met haar Europese partners organiseerde Compassion in World Farming gisteren in 14 EU-landen demonstraties tegen mogelijk uitstel van het EU-verbod van de traditionele legbatterij. De demonstraties werden in de meeste landen gehouden bij ambassades van Polen omdat dit land nog dit jaar pleitte voor uitstel van het verbod.Door het verbod van de traditionele legbatterij komt er een eind aan een van de ergste uitwassen van de vee-industrie. In deze kooien zitten de kippen dicht op elkaar zitten en alles wat nodig is om ook maar enig natuurlijk gedrag te kunnen vertonen, ontbreekt. Na 1 januari 2012 zijn deze wrede kooien niet meer toegestaan en ook eieren die afkomstig zijn uit dergelijke kooien mogen niet meer verkocht worden.

Het legbatterijverbod is een van de belangrijkste verworvenheden van het EU dierenwelzijnsbeleid. Compassion in World Farming heeft jarenlang vasthoudend actie gevoerd voor het verbod en wil niet toestaan dat de EU door uitstel of het toelaten van uitzonderingen de klok 30 jaar terugzet.

Op deze pagina zie je beelden van de verschillende Europese demonstraties (boven) en de demonstratie in Den Haag (beneden).

dinsdag 19 april 2011

Europa demonstreert tegen legbatterijen

In Den Haag en 13 andere hoofdsteden

Vandaag demonstreerden vrijwilligers van Compassion in World Farming bij de Poolse ambassade in Den Haag tegen een mogelijk uitstel van het Europese verbod van de traditionele legbatterij, dat op 1 januari 2012 ingaat. Naast de actie in Den Haag werden gelijktijdig soortgelijke demonstraties georganiseerd in 13 andere Europese hoofdsteden.
De traditionele legbatterij is een van de ergste uitwassen van de vee-industrie. In de kale kooien hebben de kippen veel te weinig ruimte en kunnen ze zich nauwelijks natuurlijk gedragen. Daarom besloot de EU deze kooien met ingang van 2012 te verbieden. Ondanks een royale overgangsperiode van meer dan 12 jaar pleiten sommige landen, onder leiding van Polen, echter voor uitstel.

Compassion in World Farming en haar Europese partners vinden dat de EU het verbod op de legbatterij volledig en zonder uitzonderingen moet invoeren op de vastgestelde datum en weet zich daarin gesteund door de Nederlandse regering. "Uitstel van het legbatterijverbod, of het toelaten van uitzonderingen, zou oneerlijk zijn tegenover de vele boeren die al overschakelden op diervriendelijkere systemen, zoals vrije-uitloop- of scharrelstallen", zegt Geert Laugs, campagnecoördinator van Compassion in World Farming Nederland.

donderdag 31 maart 2011

Europa verbiedt kloonvlees niet

Er komt geen verbod van kloonvlees in de Europese Unie. Dat is het gevolg van het mislukken van onderhandelingen over wetgeving voor 'Novell Food' tussen het Europees Parlement en de Europese regeringen. Compassion in World Farming is zeer teleurgesteld door deze uitkomst, omdat het klonen van dieren ernstig dierenleed veroorzaakt en omdat het ontbreken van regelgeving over kloonvlees en -zuivel in strijd is met de wensen en belangen van consumenten.

Dundee Paradise, het eerste kalf van een gekloonde koe in Engeland (2006)

De onderhandelingen waren noodzakelijk nadat het Parlement zich in overgrote meerderheid had uitgesproken voor een verbod van de verkoop van vlees en zuivel die afkomstig zijn van gekloonde dieren en hun nakomelingen, terwijl de Europese Commisse en de meeste EU-regeringen produkten van nakomelingen juist wel wilde toestaan. Ook een compromisvoorstel van het Parlement om producten van kloon-nakomelingen wel toe te staan maar een etiketteringsplicht in te voeren werd door de Commissie en de regeringen verworpen, uit angst voor hoge kosten en een handelsoorlog met de VS. Het gevolg is nu dat er voorlopig helemaal geen regelgeving komt en dat produkten van kloon-nakomelingen binnenkort ongemerkt in de supermarkt kunnen verschijnen. Naar verwachting zal dit in Groot Brittannie binnen enkele maanden kunnen gebeuren.


Tijdens de onderhandelingen heeft Compassion in World Farming er alles aan gedaan om het Europees Parlement te steunen en ook nu de onderhandelingen zijn mislukt, moet het debat over wet- en rgelegeving voor klonen doorgaan. We roepen de Europese Commissie op met nieuwe voorstellen te komen voor een verbod van het klonen van landbouwdieren, het houden van gekloonde dieren en hun nakomelingen en van het verkopen van hun produkten in de EU.

dinsdag 15 februari 2011

Doe mee: deur dicht voor kloonvlees!Klonen van dieren veroorzaakt ernstig dierenleed en daarom moet de deur van de EU hermetisch op slot voor vlees, melk en eieren van gekloonde dieren en hun nakomelingen. Dat vindt het Europees Parlement dat zich hier met grote meerderheid voor heeft uitgesproken, maar de EU-landbouwministers zijn nog niet overtuigd.
Compassion in World Farming start vandaag een E-mail actie om aan staatssecretaris Bleker te vragen het parlement te steunen en zich uit te spreken tot een verbod van alle producten van gekloonde dieren en hun nakomelingen in de hele EU.

Klik hier om mee te doen!

Vorig najaar stelde de Europese Commissie een tijdelijk verbod van 5 jaar op het klonen van landbouwdieren voor. Ook mogen vlees, melk en eieren van gekloonde dieren niet op de markt komen. De Commissie komt tot deze maatregelen na de erkenning dat het klonen ernstige gevolgen heeft voor het welzijn en de gezondheid van de dieren en ook bij de bevolking op grote weerstand stuit. Toch zet de Commissie met deze maatregelen de achterdeur van de EU open voor het klonen van dieren ten behoeve van voedselproduktie. Ze weigert namelijk nadrukkelijk het vermarkten van vlees van de nakomelingen van gekloonde dieren te verbieden.

Compassion in World Farming vindt dat ook vlees en melk van de nakomelingen van gekloonde dieren onder het verbod moeten vallen. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat de vleesindustrie vlees van gekloonde dieren daadwerkelijk zal willen verkopen, maar dat men klonen zal gebruiken als middel om de genetische selectie en het fokken voor een snelle groei te versnellen. Met de aldus verkregen dieren kunnen dan hoogproductieve koeien of snel groeiende varkens worden gefokt. Nu al veroorzaakt genetische selectie ernstige gezondheids- en welzijnsklachten bij dieren. Door het gebruik van de kloontechniek zullen deze problemen verergeren, vreest Compassion in World Farming.

Een verbod van klonen moet daarom ook betrekking hebben op het vermarkten van producten van nakomelingen van gekloonde dieren. Nu blijft het bijvoorbeeld mogelijk dat geklonde dieren of hun voortplantingsmateriaal geïmporteerd worden en dat -bijvoorbeeld- vlees van lammeren van gekloonde schapen op de markt komt. Onderzoek wijst uit dat de Europese consumenten dat niet willen.

woensdag 9 februari 2011

Film Pig Business: vee-industrie vervuilt!

Vandaag wordt in het Europees Parlement de film Pig Business vertoond aan een publiek van politici, journalisten en niet-gouvernementele organisaties. Compassion in World Farming ondersteunt de presentatie van deze schokkende film die laat zien hoe de razendsnelle uitbreiding van de vee-industrie de wereld vervuilt.

Pig Business is gemaakt door de Britse filmmaakster Tracey Worcester. De film is haar verslag van een vier jaar durende speurtocht naar de effecten van de intensieve varkenshouderij op de dieren, het milieu en het leven op het platteland. Worcester toont de vervuilende effectien van de varkensindustrie in de Verenigde Staten en in Polen, waar kleine boeren ten onder gaan als gevolg van de komst van grote industriële varkensfabrieken. Zo worden de ware kosten van goedkoop vlees zichtbaar: ze worden niet verrekend in de prijs maar afgewenteld op de dieren en de gemeenschap, die de schadelijke gevolgen voor milieu, gezondheid en de sociale structuur ondervindt.De presentatie van de film in het Europees Parlement onderstreept onder meer de noodzaak om ervoor te zorgen dat het nieuwe Europese landbouwbeleid intensieve veehouderij ontmoedigt en een overgang naar duurzame en humane veehouderij stimuleert en dat de Europese regels voor het welzijn van varkens worden nageleefd.

Meer over Pig Business vind je hier.

woensdag 19 januari 2011

"12765 x help de kalfjes!"

"12.765 x help de kalfjes!" Dat staat te lezen op een het namaak-kalf dat Compassion in World Farming dinsdag 18 januari aanbood aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het kalfje staat symbool voor alle kalfjes die hun dagen slijten in de Nederlandse vee-industrie én voor de 12.765 handtekeningen die Compassion in World Farming verzamelde, om te pleiten voor forse verbeteringen van hun welzijn.

Met de actie voor kalfjes vraagt Compassion in World Farming aan Nederland én aan de EU een eind te maken aan verre transporten van jonge kalfjes. Nu worden jaarlijks honderdduizenden jonge kalveren over grote afstanden vervoerd, bijvoorbeeld van Polen naar Nederland of Spanje. De verre transporten zijn slecht voor het welzijn en de gezondheid van deze jonge, kwetsbare dieren. Eenmaal in Nederland worden de kalveren in kale hokken op gladde vloeren gehouden, totdat ze na zo'n 6 maanden worden geslacht. Compassion in World Farming vindt dat er nog veel kan en moet gebeuren om het welzijn van deze dieren te verbeteren.

Op de foto neemt de heer C. Oomen, directeur directie Agroketens en Visserij van EL&I het 'kalf' en daarmee de handtekeningen in ontvangst van Geert Laugs van Compassion in World Farming. Daarna vond het kalf meteen een prima plekje bij de 'koe' die het kantoor van de directie siert!

maandag 10 januari 2011

Protest tegen levend begraven van varkens

Uit Zuid Korea komen verontrustende berichten over het levend begraven van mogelijk honderdduizenden varkens, na de uitbraak van Mond- en Klauwzeer (MKZ). Compassion in World Farming start vandaag een E-mail-actie om de Koreaanse regering te vragen direct te stoppen met deze wrede praktijken, die in strijd zijn met de richtlijnen van de OIE, de wereldorganisatie voor diergezondheid. De e-mailactie is te vinden op onze website.


MKZ brak eind november 2010 uit in Korea. Inmiddels zijn meer dan 100 bedrijven besmet en zijn al meer dan 1,3 miljoen dieren gedood en begraven. Volgens de OIE is het eind van de massaslachting nog niet in zicht. Mogelijk wacht nog 1 miljoen dieren hetzelfde lot.

Compassion in World Farming pleit voor vaccinatie als middel om de verspreiding van zeer besmettelijke dierziekten als MKZ tegen te gaan. Wanneer het, om welke reden dan ook, toch onontkoombaar is om dieren te doden, moet dat strikt volgens de richtlijnen die de OIE hiervoor heeft opgesteld gebeuren. Deze houden in dat alleen methoden mogen worden gebruikt die direct de dood of verlies van bewustzijn tot gevolg hebben.